Urbanisme

Valoracions urbanístiques. Casos pràctics - U12401

La valoració cadastral en Herències, compravenda i tran...

Llicències d’obres: infraccions urbanístiques i ordres ...

Per: Esteve Aymà

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria Ur...

Preparació oposició Generalitat de Catalunya. Matèria U...

Llicències d’obres: infraccions urbanístiques i ordres ...

Per: Esteve Aymà

Llicències d’obres: infraccions urbanístiques i ordres ...

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria Ur...

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria Ur...

El projecte de Reparcel·lació

Gestió urbanística (Videoconferència) - Y21301

Cadastre Immobiliari -U12103

Cadastre Immobiliari -U12102

Cadastre Immobiliari -U12101

Preparació a proves oposició de Tècnic Mig. Matèria d'u...

El sòl no urbanitzable i la protecció de la legalitat u...