Llicències d’obres: infraccions urbanístiques i ordres d’execució - U12202

Objectiu

 • Donar una visió generalitzada del procés de transformació d’un sòl rústic en sòl urbà amb la finalitat de poder construir o transformar la ciutat, explicitant la intervenció administrativa i control en aquest àmbit.

Programa

 1. Esquema de la transformació jurídica del sòl: el seu procés.
  1. Planejament urbanístic general: POUM; NNSS. Revisió o modificació puntual.
  2. Planejament derivat (PPU en SUD o PMU / PERI / PAU en SUNC).
  3. Sol·licitud de l’aval de 12 % obres d’urbanització i la seva tramitació.
  4. Constitució Junta de Compensació: (Proj. Bases i Estatuts, formalització escriptura Junta Compensació i IREUCGC).
  5. Possibilitat d’encàrrec a un gestor urbanístic.
  6. Projecte d’urbanització.
  7. Instrument de gestió: Projecte reparcel·lació.
  8. Tràmit adjudicació obres d’urbanització.
  9. Contracte d’obres urbanització.
  10. Acta de replanteig i inici obres d’urbanització.
  11. Execució material urbanització i el seu control.
  12. Recepció obres d’urbanització: Informes tècnics municipals.
  13. Actes de recepció de les obres d’urbanització.
  14. Devolució de l'aval i dissolució de la Junta de Compensació.
  15. Constitució Junta de Conservació (si s’escau).
 2. Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl.
  1. La consulta urbanística.
  2. El projecte bàsic i executiu de edificis i construccions.
  3. L’Icio i la taxa.
  4. Tipus de llicències.
  5. Règim jurídic de les Llicències d’obres: Transmissió, Caducitat, Anul·lació i Revocació de llicències.
  6. El silenci administratiu de la concessió de llicències urbanístiques.
  7. El replanteig de l’obra: Cas específic “l’accessió invertida”.
  8. Simultaneïtat obres d’urbanització i d’edificació.
  9. Llicència de primera ocupació.
  10. Volum disconforme i fora d’ordenació.
  11. Els usos provisionals.
 3. Procediment de la protecció de la legalitat urbanística.
  1. Classificació de les infraccions urbanístiques.
  2. La inspecció urbanística.
  3. Procediment expedient sancionador.
  4. Càlcul de la multa per infracció urbanística.
  5. Les multes coercitives.
  6. Ordres d’execució i supòsits de ruïna.
  7. Caducitat i prescripció dels expedients sancionadors i de les sancions.
 4. Casos pràctics.

 Tornar a la pàgina principal