Objectiu

 • Adquirir coneixements sobre el cadastre immobiliari.
 • Aprendre com accedir a la informació cadastral i intercanviar informació.

Programa

Tema 1. El Cadastre Immobiliari

 1. Marc normatiu vigent.
 2. Elements estructurals.
  1. Bé inmoble. Concepte. Classificació. Descripció.
  2. Titulars cadastrals. Concepte. Drets i deures.
 3. Procediments d’incorporació cadastral.
  1. Règim jurídic.
  2. Declaracions. Sol·licituds.
  3. Comunicacions.
  4. Subsanació de discrepancies i rectificació.
  5. Inspecció i regulació cadastral.

Tema 2. La informació cadastral.

 1. Accés a la informació. Administració electrònica.
 2. L’intercanvi d’informació cadastral.
 3. El sistema de coordinació cadastre-registre.
  1. Correspondència Gràfica. RGA.
  2. Efectes de la coordinació.
 4. Altres usos. Cadastre i urbanisme.