Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria Urbanisme copia 1

Objectius:
Donar a conèixer la matèria d'Urbanisme (en les temàtiques Legislació-Planejament, Gestió Urbanística, Intervenció Administrativa  i Protecció Legalitat-Sancionador) per preparar les oposicions a l'Ajuntament de Barcelona.

Programa:

  1. Sistema legal d’Ordenació Urbanística. Disposicions bàsiques legals reguladores de l’Urbanisme.
  2. El Planejament Urbanístic. Classes de Plans i relació entre ells. La classificació del sòl.
  3. El Pla general Metropolità i les principals modificacions d’aplicació a Barcelona. Les Normes Urbanístiques del Pla, les zones i els sistemes.
  4. Les actuacions urbanístiques en sòl urbà. Plans especials urbanístics. Plans de Millora Urbana. Sistema d’actuació urbanística per reparcel·lació. Compensació bàsica. Compensació per concertació. Cooperació. Sistemes d’actuació urbanística per expropiació. Ocupació directa. Conceptes.
  5. Els supòsits d’aplicació de les expropiacions urbanístiques. Les actuacions aïllades. L’expropiació urbanística com a sistema d’actuació.
  6. El control de les infraccions urbanístiques, competència i procediment.
  7. La llicència urbanística. Concepte i naturalesa jurídica.
  8. Tipus de llicències.
  9. Procediment i competència per a l’atorgament de les llicències urbanístiques.