Objectius
Conèixer la normativa d’aplicació.Aprendre a plantejar una inspecció. Redactar de forma ...
ObjectiusAdquirir els coneixements necessaris  per  poder  emetre   un  informe sobre la valoraci...
DescripcióPerit judicial és aquella persona que, essent experta en una matèria determinada, il·lustra al Magistrat en aquesta matèria,...
ObjectiusAnalitzar els aspectes a tenir en compte per un informe-valoració (l’encàrrec, visita finca, documentació necessària, ...
Objectius
Conèixer la normativa d’aplicació.Aprendre a plantejar una inspecció. Redactar de forma ...
Objectius
Conèixer la normativa d’aplicació.Aprendre a plantejar una inspecció. Redactar de for...
Objectius
Analitzar els aspectes a tenir en compte per un informe-valoració (l’encàrrec, visita finca, documentació n...