Valoracions immobiliàries i drets reals - P12614

Objectius

 • Donar a conèixer les bases d'una correcta valoració, les normatives que corresponen a cada finalitat de valoració i els mètodes a utilitzar i l'obtenció dels valors.l.

Programa

 1. Valoració d’un bé immoble per a les finalitats següents:
  1. Per una compra venda del sòl: rural i urbà.
  2. Per una herència: Habitatge en règim lliure; amb arrendament segons LAU i determinació de la taxa lliure de risc; HPO.
  3. Per al mercat hipotecari (valor de mercat).
  4. Per a Explotació econòmica.
  5. Per entitats asseguradores i fons de pensió.
  6. Per institucions d’inversió col·lectiva immobiliàries.
  7. Per limitacions de domini.
  8. Per un dret de vol.
  9. Per un immoble amb dret de superfície.
  10. Per règim urbanístic del subsòl.
  11. Per rescissió per lesió (ultra dimidium).

 

    2. Drets reals.

  1. Valor de la Legítima (herència).
  2. L’usdefruit; nua propietat; concessió administrativa; censos.

 

    3. Mètodes de valoració.

  1. Cost de reposició brut i net.
  2. Comparació.
  3. Estàtic.
  4. Dinàmic (tipus d’actualització).

 Tornar a la pàgina principal