Perícia pràctica. Redacció de dictamens pericials (Videoconferència) - P16217

Descripció

Perit judicial és aquella persona que, essent experta en una matèria determinada, il·lustra al Magistrat en aquesta matèria, en la què el Magistrat no és un expert. D'aquesta forma, un perit judicial pot ser un metge si el procés judicial està relacional amb la medicina, un arquitecte tècnic (o enginyer d'edificació) o un arquitecte o un enginyer civil si està relacionat amb la construcció, i així un quasi infinit etcètera.

Els arquitectes tècnics (o enginyers d'edificació), atès la transversalitat i alt nivell científic-tècnic de la nostra formació, podem tenir com a perit judicial o com a perit de part una demanda de treball considerable. Aquesta feina es pot compaginar perfectament amb altres dedicacions professionals.

És un tipus de treball realment interessant, gratificant, i en el que s'ha de demostrar una gran professionalitat, doncs en ocasions s'han de tractar temes tècnics complexes i difícils d'avaluar, que han de ser exposats amb gran claredat, tant per escrit (al dictamen), com oralment (al judici).

L'objecte d'aquest curs, que és eminentment pràctic, és donar les pautes als tècnics en construcció per intervenir com a pèrits amb competència i rigor.

 

Objectiu

 • Conèixer les bases de la feina que ha de desenvolupar el perit, ja sigui perit judicial o perit de part.
 • Adquirir els coneixements i criteris de raonament bàsics i transversals per intervenir solventment com a perit.
 • Ser capaç de redactar competentment dictàmens pericials, així com intervenir solventment com a perit en processos judicials, inclòs el judici oral.

 

Programa

 • Introducció. Figura, missió i característiques del perit, tipus de perit (perit judicial, perit de part, testimoni perit), transversalitat de la feina, fidelització de clients
 • Fases. Acceptació del cas, provisió de fons, desenvolupament de la prova pericial (contacte amb les parts, inspecció, dictamen, judici oral)
 • Tipus de jurisdicció
  • Civil, Contenciós Administrativa, Penal
 • El dictamen pericial
  • Objectius que ha de complir
  • Parts de que consta
  • Consideracions generals
  • Consideracions sobre redacció i lingüística
 • Casos reals de perícia i de dictàmens pericials (encarregats a arquitecte tècnic com a perit judicial)
  • Diagnosi de patologia
  • Anàlisi de danys per incendi
  • Anàlisi d'obra de nova planta (zona aparcament soterrani)
  • Anàlisi sobre via pública (analitzar la relació o no del paviment de via pública en l'accident sofert per vianant)
  • Valoracions immobiliàries
 • Cas real de judici en cas d'ensorrament d'edifici (intervé arquitecte tècnic com a perit judicial)
  • Anàlisi del cas
  • Anàlisi de la intervenció de la magistrada
  • Anàlisi de la intervenció dels advocats (de la part actora i de la part demandada)
  • Anàlisi de la intervenció del perit judicial