Vés al contingut principal

Valoracions Cadastrals - P12207

Objectius

 • Adquirir els coneixements necessaris  per  poder  emetre   un  informe sobre la valoració cadastral.

Programa

 1. Definició de cadastre, el seu origen i elements essencials.
 2. Competència.
 3. Ponència de valors.
 4. Factor de referència de mercat “RM”.
 5. Vigència dels valors cadastrals.
 6. Actualització dels valors cadastrals.
 7. El IBI i les plusvàlues.
 8. El IBI en sòl no urbanitzable o rústic i el SUD i SUNC.
 9. Impugnació: ponències de valors, liquidació del IBI i plusvàlues.
 10. Normes tècniques de valoració:
  1. RD 1.020/1993.
  2. Real Decret Llei 2/2004, de 5 de març TRLRHL.
  3. RD 1.464/2007 DA 2ª.
  4. Circular 04.04/2016/P de 26 de maig.
 11. La Pericial contradictòria.
 12. Exemples pràctics.
 13. Jurisprudència.

 Tornar a la pàgina principal