Palastre

Planxa de ferro o d'acer laminat que s'empra en la construcció d'armadures. / Cada una de les planxes que els paletes empren, col·locades de pla en terra, per a pastar-hi formigó, morter, etc.

» Glosario