Preparació oposició Generalitat de Catalunya. Matèria Enderrocs (S16301)

Objectiu

Donar a conèixer la matèria de seguretat en cas d’Enderrocs per preparar les oposicions a la Generalitat de Catalunya.

Programa

  1. Demolició d'obres i edificacions. Principals sistemes i pràctiques. Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció. Normativa aplicable. Objecte i objectius. Agents que hi intervenen i les seves obligacions. Règim del servei de gestió.
  2. Prevenció de riscos. Enderrocs: operacions prèvies, tipus de riscos i mesures preventives. Excavacions i fonaments: descripció de les operacions, els riscos i les mesures preventives. Estructures: tipus, riscos i mesures preventives. Cobertes: tipus, riscos i mesures preventives.