Càlcul i disseny d'instal·lacions solars fotovoltaiques per autoconsum - M19004

Objectiu

 • Adquirir els coneixements i les eines necessàries per dur a la pràctica el disseny d’una instal·lació d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum de qualsevol potència, utilitzant diferents programes de càlcul i disseny, simuladors en 3D i fulls de càlcul.

Programa

 1. Marc normatiu i conceptes bàsics
  1. Marc legal de l’autoconsum. RD 244/2019, RD 1699/2011 i RD 842/2002 (REBT).
  2. Implicacions tècniques del RD Autoconsum.
  3. Tipus d’instal·lacions. Sol·licitud del punt de connexió. Tràmits amb la distribuïdora.
  4. Autoconsum compartit. Opcions.
  5. Compensació simplificada d’excedents. Càlcul i estimació.
  6. Legalització i inscripció de les instal·lacions. Registre administratiu d’autoconsum. Canal empresa.
  7. Projecte tècnic i memòria tècnica de disseny. Certificat d’instal·lació.
  8. Injecció zero. UNE 217001.
  9. Normes tècniques particulars de les distribuïdores.

 

 1. Fonaments tècnics de disseny i funcionament
  1. Anàlisi del perfil de consum. Monitoritzacions de consums. Perfils de consum constants o estacionals. Diferents tipus de perfils de consum diaris. Les tarifes elèctriques i la discriminació horària. Tarifes 3.0. Exemples a partir de factures de clients.
  2. Radiació solar. Horària i mensual. Bases de dades. Càlcul de la producció solar (diferents mètodes de càlcul, eines i recursos). Disponibilitat d’espai de la coberta. Ombres llunyanes i properes. Càlcul d’ombres. Solucions en configuració per ombres.
  3. Característiques tècniques, de disseny i de funcionament de tots els equips que formen part d’una instal·lació solar (mòduls, onduladors, aparamenta elèctrica, quadres de proteccions DC i AC, ). Sistemes de muntatge i fixació. Manteniment i operació de les instal·lacions. Configuració de strings. Condicions de disseny.

 

 1. Esquemes de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum
  1. Esquema bàsic de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum (amb i sense gestió d’excedents).
  2. Esquema bàsic de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum amb acumulació elèctrica.
  3. Bateries Comparativa amb esquema bàsic de les instal·lacions fotovoltaiques autònomes amb els diferents tipus de bateries que hi ha actualment.
  4. Diferents formes de representar esquemes unifilars i de configuració. Lay outs.

 

 1. Càlcul i disseny d'instal·lacions solars fotovoltaiques d'autoconsum. Valorització energètica. Softwares de càlcul
  1. Dimensionament detallat d'una instal·lació d'autoconsum:
  2. Càlcul de la potència òptima segons factures o perfils de consum (horaris, mensuals).
  3. Implantació dels mòduls sobre coberta.
  4. Centralitzats o descentralitzats. Configuració de strings.
  5. Cobertura solar vs rati d’autoconsum.
  6. Valorització de l'energia generada i dels excedents.
  7. Càlculs elèctrics. Proteccions. Cablejats i caigudes de tensió.
  8. Càlculs i dimensionat d’estructures. Software de càlcul (k2-systems).

 

 1. Casos pràctics. Exemples de càlcul.