Estintolaments. Casos pràctics (Videoconferència) - R13422

Descripció

Amb aquesta formació es persegueix desenvolupar la capacitat per a intervenir en apuntalaments tant en edificis existents com durant la construcció d’edificis de nova planta, en la fase de càlcul, dimensionat i disseny de l’apuntalament, i en la fase de direcció de l’execució de l’apuntalament, així com per a intervenir transversalment en casos d’urgència i per a poder assessorar de forma global i transversal als propietaris d’edificis i administradors de finques.

 

Objectiu

  • Conèixer els diferents tipus d’apuntalaments que hi ha, tant en edificis existents, com durant la construcció d’edificis de nova planta
  • Adquirir els coneixements de càlcul per a dimensionar i dissenyar els apuntalaments
  • Adquirir els coneixements per a dissenyar i planificar adequadament el procés d’execució material dels apuntalaments, de forma que es pugui dirigir competentment intervencions d’apuntalament
  • Adquirir els coneixements i criteris de raonament bàsics de diagnosi i terapèutica d’edificis existents, per als casos en que s’han d’apuntalar edificis amb lesions estructurals
  • Adquirir els criteris i habilitats bàsiques de tipus transversal per a intervenir en casos d’urgència i per a tractar amb propietaris d’edificis i administradors de finques, en el marc del concepte de tècnic de capçalera

 

Programa

1. Introducció. Tipus d’apuntalaments.

2. Criteris de càlcul i col·locació de puntals.

3. Apuntalaments d’estructures i façanes degradades:

3.1. Apuntalaments de parets de càrrega

3.2. Apuntalaments de forjats

3.3. Apuntalaments de pilars

3.4. Apuntalament de façanes

3.5. Apuntalaments d’arcs i voltes

4. Apeuaments. Càlcul, dimensionat i procés d’execució material

5. Apuntalaments durant la construcció d’edificis de nova planta