Guia pràctica del coordinador de seguretat (videoconferència) - S12248

Objectiu

  • Desenvolupar una metodologia per les a les tasques  a dur a terme  com a coordinador de seguretat en la fase d'execució d'obra.

Programa

  1. Coneixements bàsics de Seguretat i Prevenció.
  2. Normativa vigent.
  3. Contractació del coordinador.
  4. Funcions del coordinador.
  5. Els estudis i els plans de Seguretat i SAlut. L'aprovació del Pla. Seguiment del compliment del Pla.
  6. Utilització del llibre d'incidències. Control documental.
  7. Visites d'inspecció i control.  Informes.  Acabament d'obra  
  8. Casos pràctics