Curs pràctic d’aplicació del CTE DB-HR: normativa, projecte i direcció d’obra - N11801

Objectiu

Conèixer el CTE DB-HR per tal de realitzar una correcta direcció d’obra, coneixent els objectius numèrics, els diferents paràmetres acústics i les diverses problemàtiques de l’execució de l'obra.

Programa

 1. Exigències del CTE DB-HR:
  • Àmbits d’aplicació.
  • Categorització d’espais (recintes habitables, protegits, unitats d’ús, sorolloros…).
  • Objectius numèrics d’aïllament a soroll aeri, d’impactes, condicionament i instal·lacions.
  • Diferència entre els diferents paràmetres acústics que trobem als objectius i a les característiques dels materials (Ra, DntA, D2m,nT,Atr, L’nTw…).
 2. Justificació general.
  • Diferències entre opció general i opció simplificada.
  • Eines disponibles: què fan i per què serveix cadascuna.
  • Importància de l’elecció de les característiques acústiques de les solucions constructives: d’on obtinc l’aïllament de cada solució?
  • Fitxes justificatives a complimentar.
 3. Justificació simplificada.
  • Explicació pas a pas de les taules que cal consultar per justificar la opció simplificada.
  • Fitxes justificatives a complimentar.
 4. Instal·lacions.
  • Exigències i recomanacions en les instal·lacions.
 5. Solucions constructives:
  • Detalls de les unions i execucions de les diferents solucions constructives.
  • Aspectes a tenir en compte en l’execució.
 6. Documents legals.
  • Durant el projecte: fitxes a entregar en el projecte bàsic i executiu.
  • Durant la obra: com verificar les característiques dels materials.
  • Al finalitzar la obra: en quins casos i qui fa les mesures de verificació finals.

 Tornar a la pàgina principal