El projecte de rehabilitació de forjats de fusta

Objectiu

L’objectiu d’aquest curs és l’aprenentatge d’una metodologia per a realitzar projectes de rehabilitació per a sostres formats amb biguetes de fusta.

S'estudiaran diferents tipologies estructurals de forjats conformats amb fusta, tals com encavallades, entramats de fusta i forjats unidireccionals amb biguetes de fusta. Es facilitarà un conjunt d’eines elementals, tipus fitxes de càlcul i determinació de patologies que ajudaran a desenvolupar una metodologia estructural. Es detallaran solucions constructives, reparacions i tractaments d’aquest tipus d’estructures.

Programa

  1. Breu història constructiva i estructural de tipologies estructurals conformades amb fusta.
  2. Conceptes estructurals en els entremats complexos de fusta.
  3. Marc normatiu de la rehabilitació d’estructures de fusta.
  4. Introducció a la patologia en estructures de fusta.
  5. Avaluació de la seguretat estructural en estructures de fusta.
  6. Tria de la solució constructiva de reforç i reparació – Càlculs estructurals adients.
  7. Tractaments a realitzar a la fusta.
  8. Realització de la totalitat d’un projecte de reforç de biguetes de fusta.
 Tornar a la pàgina principal