Postgrau de Patologia i estudi estructural de construccions existents

Presentació

La patologia i l’estudi de construccions existents és un camp molt ampli en el que és difícil sistematitzar unes pautes d’actuació, ja que cada cas té una transcendència i uns condicionants diferents.
 
El curs, que s'imapartirà a Barcelona, pretén donar unes indicacions de caràcter genèric, que puguin servir de referència a l’hora de plantejar què cal fer quan se’ns presenta una patologia i realitzar una correcta diagnosi dels edificis.
 
El Postgrau de Patologia i estudi estructural de construccions existents és una formació encaminada essencialment a les feines d’inspecció  in situ i als assaigs, ja que són les tasques que amb més freqüència ha de desenvolupar un Arquitecte tècnic, però també es fa al·lusió a la resta dels aspectes que completen l’estudi d’una construcció existent.

La proposta es centra en els danys i estudis relacionats amb l’estructura d’una construcció i el seu comportament.

Programa

Mòdul 1. Tipologies constructives 

 1.  Les tipologies constructives
 2. Esquema i funcionament estructural
 3. El marc normatiu.
   

Mòdul 2. Anàlisi de danys en la construcció

 1. Danys per atac químic al formigó
 2. Danys en estructures metàl·liques.
 3. Danys en estructures de fàbrica i maçoneria
 4. Tipologia de fissures
 5. Danys relacionats amb el comportament del terreny.
 6. Composició de l'acer. 
   

Mòdul 3. Anàlisi dels materials que composen l'estructura  

 1.  Composició del ciment. Dany per atac químic del formigó
 2. Avaluació de la resistència de l'acer
 3. Pressa de mostres per assaig
 4. Avaluació de la resistència del formigó. Tractament de resultats
 5. Efectes causats per incendis en estructures. Actuacions d'urgència i apuntalaments
 6. Pla de reconeixement del terreny
 7. Composició de la fusta. Danys en estructures de fusta. Inspecció d'elements de fusta. Assaig.

 

Mòdul 4. Obtenció de dades dels elements estructurals

 1. Definició de l'estructura.
 2. Pla de calicates en una estructura.
 3.  Casos pràctics.

 

Mòdul 5. Estudi de seguretat estructural

 1. Estudi de seguretat estructural. Elements verticals.
 2. Estudi de seguretat estructural. Elements horitzontals: acer, formigó armat i pretensat.
 3. Altres tècniques d'informació de camp.
 4. Estudi de seguretat estructural. Arcs de fàbrica i escala.

 

Mòdul 6. Actuacions de millora en l'estructura

 1. Actuacions per incrementar el marge de seguretat. Casos pràctics.
 2. Productes específics per a reforç d'estructures
 3. Actuacions de millora sobre la fonamentació del terreny

 
Mòdul 7. Deconstrucció

 1. Deconstrucció d'edificis.
 2. Gestió de residus
 3. Estabilització de façanes i estintolaments.