Càlculs senzills d'estructura per a obra de rehabilitació - R17223

Objectius

  • Aprendre mètodes senzills de càlcul per a aplicar en obres de rehabilitació.

  • Dotar d'eines senzilles, tipus fitxes de càlcul, que ajudaran a desenvolupar una metodologia estructural. 

Programa

 1. Geotècnia, fonaments i estructures des del punt de vista del risc.
 2. Breu història de la construcció i les estructures.
 3. Conceptes estructurals generals.
 4. Normes estatals d’aplicació CTE, EHE-08 i EAE. 
 5. Descens de càrregues: càlcul a aplicar segons la normativa vigent.
 6. Càlcul i reforç de bigues i pilars d’acer. 
 7. Càlcul de forjats: càlcul de forjats senzills de formigó armat. 
 8. Càlcul i reforç bigues i pilars de formigó armat. 
 9. Càlcul i reforç bigues de fusta. 
 10. Reforç de fonaments.


 Tornar a la pàgina principal