LEAN CONSTRUCTION: COM MILLORAR LA PRODUCTIVITAT EN LA CONSTRUCCIÓ I LA GESTIÓ DE PROJECTES

OBJECTIU 

 • Aprendre a implantar la metodologia del Last Planner System i un conjunt d’eines Lean, per millorar la productivitat dels processos. 

PROGRAMA DEL CURS 

 1. Lean Construction. El model cultural Lean.
 2. Integració LEAN + IPD (Integrated Project Delivery) + BIM.
 3. Metodologia Last Planner System.
 4. Què és Planificació Col·laborativa? Què és una planificació Pull?
 5. Elements, fases, rols i reunions del LPS.
 6. Reunions setmanals i diàries.
 7. Gestió visual i seguiment d’indicadors clau o KPIs. Anàlisi de KPIs.
 8. KAIZEN i PDCA (Plan-Do-Check-Act) o Cicle de Deming.
 9. Implantació d’eines LEAN.
 10. Metodologia del Takt Time Planning per optimitzar processos de construcció.
 11. The Flow Building Lean Game.

METODOLOGIA

Es treballarà amb Workshop, eminentment pràctics, que combinaran breus introduccions teòriques amb exemples, activitats, dinàmiques i simulacions Lean, especialment dissenyades per a facilitar la comprensió dels conceptes claus de Lean Construction.


PROFESSO
R

Juan Felipe Pons. Arquitecte tècnic. Màster Universitari en Gestió de Projectes i Especialista Universitari en Lean Manufacturing. Green Belt Lean Six Sigma per la UPC i Màster en Programació Neurolingüística, certificat per l’AEPNL.

Durada: 16 hores

Dates i horari: 15 i 122 de maig de 2018, de 10 a 14 h i de 15 a 19 h

LEAN CONSTRUCTION: COM MILLORAR LA PRODUCTIVITAT EN LA CONSTRUCCIÓ I LA GESTIÓ DE PROJECTES

OBJECTIU 

 • Aprendre a implantar la metodologia del Last Planner System i un conjunt d’eines Lean, per millorar la productivitat dels processos. 

PROGRAMA DEL CURS 

 1. Lean Construction. El model cultural Lean.
 2. Integració LEAN + IPD (Integrated Project Delivery) + BIM.
 3. Metodologia Last Planner System.
 4. Què és Planificació Col·laborativa? Què és una planificació Pull?
 5. Elements, fases, rols i reunions del LPS.
 6. Reunions setmanals i diàries.
 7. Gestió visual i seguiment d’indicadors clau o KPIs. Anàlisi de KPIs.
 8. KAIZEN i PDCA (Plan-Do-Check-Act) o Cicle de Deming.
 9. Implantació d’eines LEAN.
 10. Metodologia del Takt Time Planning per optimitzar processos de construcció.
 11. The Flow Building Lean Game.

METODOLOGIA

Es treballarà amb Workshop, eminentment pràctics, que combinaran breus introduccions teòriques amb exemples, activitats, dinàmiques i simulacions Lean, especialment dissenyades per a facilitar la comprensió dels conceptes claus de Lean Construction.


PROFESSO
R

Juan Felipe Pons. Arquitecte tècnic. Màster Universitari en Gestió de Projectes i Especialista Universitari en Lean Manufacturing. Green Belt Lean Six Sigma per la UPC i Màster en Programació Neurolingüística, certificat per l’AEPNL.

Durada: 16 hores

Dates i horari: 15 i 122 de maig de 2018, de 10 a 14 h i de 15 a 19 h

Programa  Anàlisi de viabilitat de promocions immobiliàries

 • Fiscalitat immobiliària
 • Finançament hipotecari
 • Estudis de rendiment i rendibilitat
 • Estudi i planificació econòmica d'una promoció immobiliària.
 • Anàlisi de viabilitat de diferents tipus de promocions immobiliàries
 • Cas pràctic

Presentació

Al Postgrau d’Anàlisi de Viabilitat d’operacions immobiliàries introduirem a l’alumne en la gestió financera, a partir del coneixement de conceptes financers i ratis econòmics. Donarem les bases per entendre la gestió comptable empresarial i poder avaluar l’estat financer.

També analitzarem el mercat immobiliari, per poder realitzar un pla de màrqueting, definint un producte immobiliari que s’ajusti a la demanda, establint polítiques de preus i finançament adients.

Caldrà conèixer com afecta la fiscalitat immobiliària a la nostra operació i determinar els impostos a repercutir.
S’hauran de conèixer els sistemes i fonts de finançament d’operacions immobiliàries per poder valorar les opcions de finançament hipotecari més adequades per a cada projecte.

Caldrà definir els criteris d’avaluació financera de projectes d’inversió, per analitzar l’estructura de costos i quantificar i planificar els costos de l’operació immobiliària. I preparar un estudi de viabilitat, analitzant les necessitats de finançament  i la rendibilitat del capital aportat, i identificant i avaluant els riscos d’acompliment de les hipòtesis de diferents escenaris i les conseqüències econòmic-financeres que en derivin.

Objectius

 • Adquirir les tècniques d’anàlisi de mercat, determinant els factors més importants a analitzar i la manera d’interpretar els resultats.
 • Definir el producte immobiliari més adient a partir de les dades aportades pels estudis de mercat.
 • Definir un pla de màrqueting, el seu cost, les seves fases, determinant els possibles riscos i les mesures preventives i correctives a implantar.
 • Interpretar els conceptes bàsics d’economia d’empresa.
 • Adquirir les tècniques per avaluar els costos financers de l’operació immobiliària.
 • Conèixer els sistemes i les fonts de finançament d’operacions immobiliàries.
 • Valorar les opcions de finançament hipotecari per decidir la més idònia per cada operació immobiliària.
 • Conèixer els aspectes bàsics dels tributs que afecten directament la promoció immobiliària en les seves diferents fases.
 • Definir els criteris d’avaluació financera de projectes d’inversió.
 • Analitzar i avaluar l’estructura de costos d’una promoció immobiliària.
 • Quantificar i planificar els costos (pagaments i ingressos) d’una operació immobiliària.
 • Preparar i presentar un estudi de viabilitat d’una operació immobiliària.
 • Avaluar les necessitats de finançament i la rendibilitat del capital aportat.
 • Identificar, analitzar i avaluar els riscos d’acompliment de les hipòtesis de diferents escenaris i les conseqüències econòmic-financeres que en derivin.

Programa

Mòdul 1. Management

 • El Project Management en la construcció
 • Direcció empresarial
 • El Project Manager com a directiu

Mòdul 2. Avaluació financera de projectes

 • Anàlisi econòmica-financera de l'empresa (ROI, ROE)
 • Balanç
 • Compte d'explotació
 • Cost de l'estructura financer.
 • Rendibilitat / Risc
 • Quadre de finançament
 • Control pressupostari
 • Pressupost de tresoreria
 • Lleis financeres de valoració: capitalització i actualització
 • TAE

Modul 3. Mercat i màrqueting immobiliari

 • L'estudi de mercat.
 • Anàlisi de l'oferta i la demanda.
 • Definició del client potencial.
 • Polítiques de preus i de finançament
 • Pla de màrqueting
 • La comercialització del producte immobiliari
 • Cas pràctic

Mòdul 4. Anàlisi de viabilitat de promocions immobiliàries

 • Fiscalitat immobiliària
 • Finançament hipotecari
 • Estudis de rendiment i rendibilitat
 • Estudi i planificació econòmica d'una promoció immobiliària.
 • Anàlisi de viabilitat de diferents tipus de promocions immobiliàries
 • Cas pràctic

Presentació

El Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme proporciona una formació orientada a formar  professionals capaços de dirigir operacions immobiliàries, des de la seva concepció fins al lliurament del producte edificat a l'usuari.
 
Aquest curs busca formar professionals que s'encarreguin d'impulsar i dirigir el projecte des d'una perspectiva de globalitat, portant a terme els treballs de planificació, coordinació i seguiment, i desenvolupant les habilitats de liderar, programar i conduir l'operació cap als objectius de temps, cost i qualitat definitius.

Objectius

L'objectiu d'aquest Màster Project Manager és

 1. Formar professionals capaços de dirigir operacions immobiliàries, des de la seva concepció fins al lliurament del producte edificat a l'usuari.
 2. Adquirir els coneixements per impulsar i dirigir el projecte des d'una perspectiva de globalitat, portant a terme els treballs de planificació, coordinació i seguiment, i desenvolupant les habilitats de liderar, programar i conduir l'operació cap als objectius de temps, cost i qualitat definitius.
 3. Convertir-se en un professional internacional especialitzat en Project Manager i acreditat pel Project Management Institute (PMI).

Programa

Mòdul 1. Management

 • El Project Management en la construcció
 • Direcció empresarial
 • El Project Manager com a directiu

Mòdul 2. Mercat i màrqueting immobiliari

 • L'estudi de mercat.
 • Anàlisi de l'oferta i la demanda.
 • Definició del client potencial.
 • Polítiques de preus i de finançament
 • Pla de màrqueting
 • La comercialització del producte immobiliari
 • Cas pràctic

Mòdul 3. Avaluació financera de projectes

 • Introducció a les finances. Instruments bàsics.
 • Anàlisi i selecció  d'inversions. Avaluació financera.
 • Gestió de costos en els projectes.  

Mòdul 4. Anàlisi de viabilitat de promocions immobiliàries

 •  Fiscalitat immobiliària
 • Finançament hipotecari
 • Estudis de rendiment i rendibilitat
 • Estudi i planificació econòmica d'una promoció immobiliària.
 • Anàlisi de viabilitat de diferents tipus de promocions immobiliàries
 • Cas pràctic

Mòdul 5. Promoció i gestió del sòl per edificar

 • Planejament
 • Sistemes d'actuació. Drets i Deures
 • Valoracions i reparcel·lacions
 • Planificació i gestió de l'operació urbanística. Viabilitat urbanística
 • Viabilitat urbanística

Mòdul 6. Curs oficial del PMI. Preparació per Certified Associate in Project Management (CAPM) i del Project Manager Professional (PMP)

 • La direcció de projectes i el seu context
 • Grups de processos. Gestió de la integració i de l'abast. Gestió de temps, costos, qualitat, RRHH i comunicació. Gestió dels riscos i les adquisicions

Mòdul 7. Gestió del projecte i l'obra

 • Estratègies de contractació del projecte
 • Planificació
 • Avantprojecte, projecte executiu, auditoria de projecte, projectes reglamentaris i gestió de llicències
 • Predimensionat
 • Licitació-contractació i control pressupostari
 • Resolució d'un cas

Mòdul 8. Els serveis de Project Management

 • Bases jurídiques de contractació del Project Management
 • Els serveis de Project Management
 • Building Information Modeling (BIM) pel Project Manager

Mòdul 9.Habilitats directives

 • Habilitats directives (lideratge, comunicació, negociació, gestió de conflictes)
 • Presentacions en públic

Mòdul 10. Projecte Project Management (PPM)

     
   © Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona Bon Pastor 5, 08021 Barcelona | Tel. 93 240 20 60