Presentació

Al Postgrau d’Anàlisi de Viabilitat d’operacions immobiliàries introduirem a l’alumne en la gestió financera, a partir del coneixement de conceptes financers i ratis econòmics. Donarem les bases per entendre la gestió comptable empresarial i poder avaluar l’estat financer.

També analitzarem el mercat immobiliari, per poder realitzar un pla de màrqueting, definint un producte immobiliari que s’ajusti a la demanda, establint polítiques de preus i finançament adients.

Caldrà conèixer com afecta la fiscalitat immobiliària a la nostra operació i determinar els impostos a repercutir.
S’hauran de conèixer els sistemes i fonts de finançament d’operacions immobiliàries per poder valorar les opcions de finançament hipotecari més adequades per a cada projecte.

Caldrà definir els criteris d’avaluació financera de projectes d’inversió, per analitzar l’estructura de costos i quantificar i planificar els costos de l’operació immobiliària. I preparar un estudi de viabilitat, analitzant les necessitats de finançament  i la rendibilitat del capital aportat, i identificant i avaluant els riscos d’acompliment de les hipòtesis de diferents escenaris i les conseqüències econòmic-financeres que en derivin.

Objectius

 • Adquirir les tècniques d’anàlisi de mercat, determinant els factors més importants a analitzar i la manera d’interpretar els resultats.
 • Definir el producte immobiliari més adient a partir de les dades aportades pels estudis de mercat.
 • Definir un pla de màrqueting, el seu cost, les seves fases, determinant els possibles riscos i les mesures preventives i correctives a implantar.
 • Interpretar els conceptes bàsics d’economia d’empresa.
 • Adquirir les tècniques per avaluar els costos financers de l’operació immobiliària.
 • Conèixer els sistemes i les fonts de finançament d’operacions immobiliàries.
 • Valorar les opcions de finançament hipotecari per decidir la més idònia per cada operació immobiliària.
 • Conèixer els aspectes bàsics dels tributs que afecten directament la promoció immobiliària en les seves diferents fases.
 • Definir els criteris d’avaluació financera de projectes d’inversió.
 • Analitzar i avaluar l’estructura de costos d’una promoció immobiliària.
 • Quantificar i planificar els costos (pagaments i ingressos) d’una operació immobiliària.
 • Preparar i presentar un estudi de viabilitat d’una operació immobiliària.
 • Avaluar les necessitats de finançament i la rendibilitat del capital aportat.
 • Identificar, analitzar i avaluar els riscos d’acompliment de les hipòtesis de diferents escenaris i les conseqüències econòmic-financeres que en derivin.

Programa

Mòdul 1. Management

 • El Project Management en la construcció
 • Direcció empresarial
 • El Project Manager com a directiu

Mòdul 2. Avaluació financera de projectes

 • Anàlisi econòmica-financera de l'empresa (ROI, ROE)
 • Balanç
 • Compte d'explotació
 • Cost de l'estructura financer.
 • Rendibilitat / Risc
 • Quadre de finançament
 • Control pressupostari
 • Pressupost de tresoreria
 • Lleis financeres de valoració: capitalització i actualització
 • TAE

Modul 3. Mercat i màrqueting immobiliari

 • L'estudi de mercat.
 • Anàlisi de l'oferta i la demanda.
 • Definició del client potencial.
 • Polítiques de preus i de finançament
 • Pla de màrqueting
 • La comercialització del producte immobiliari
 • Cas pràctic

Mòdul 4. Anàlisi de viabilitat de promocions immobiliàries

 • Fiscalitat immobiliària
 • Finançament hipotecari
 • Estudis de rendiment i rendibilitat
 • Estudi i planificació econòmica d'una promoció immobiliària.
 • Anàlisi de viabilitat de diferents tipus de promocions immobiliàries
 • Cas pràctic

Presentació

El Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme proporciona una formació orientada a formar  professionals capaços de dirigir operacions immobiliàries, des de la seva concepció fins al lliurament del producte edificat a l'usuari.
 
Aquest curs busca formar professionals que s'encarreguin d'impulsar i dirigir el projecte des d'una perspectiva de globalitat, portant a terme els treballs de planificació, coordinació i seguiment, i desenvolupant les habilitats de liderar, programar i conduir l'operació cap als objectius de temps, cost i qualitat definitius.

Objectius

L'objectiu d'aquest Màster Project Manager és

 1. Formar professionals capaços de dirigir operacions immobiliàries, des de la seva concepció fins al lliurament del producte edificat a l'usuari.
 2. Adquirir els coneixements per impulsar i dirigir el projecte des d'una perspectiva de globalitat, portant a terme els treballs de planificació, coordinació i seguiment, i desenvolupant les habilitats de liderar, programar i conduir l'operació cap als objectius de temps, cost i qualitat definitius.
 3. Convertir-se en un professional internacional especialitzat en Project Manager i acreditat pel Project Management Institute (PMI).

Programa

Mòdul 1. Management

 • El Project Management en la construcció
 • Direcció empresarial
 • El Project Manager com a directiu

Mòdul 2. Mercat i màrqueting immobiliari

 • L'estudi de mercat.
 • Anàlisi de l'oferta i la demanda.
 • Definició del client potencial.
 • Polítiques de preus i de finançament
 • Pla de màrqueting
 • La comercialització del producte immobiliari
 • Cas pràctic

Mòdul 3. Avaluació financera de projectes

 • Introducció a les finances. Instruments bàsics.
 • Anàlisi i selecció  d'inversions. Avaluació financera.
 • Gestió de costos en els projectes.  

Mòdul 4. Anàlisi de viabilitat de promocions immobiliàries

 •  Fiscalitat immobiliària
 • Finançament hipotecari
 • Estudis de rendiment i rendibilitat
 • Estudi i planificació econòmica d'una promoció immobiliària.
 • Anàlisi de viabilitat de diferents tipus de promocions immobiliàries
 • Cas pràctic

Mòdul 5. Promoció i gestió del sòl per edificar

 • Planejament
 • Sistemes d'actuació. Drets i Deures
 • Valoracions i reparcel·lacions
 • Planificació i gestió de l'operació urbanística. Viabilitat urbanística
 • Viabilitat urbanística

Mòdul 6. Curs oficial del PMI. Preparació per Certified Associate in Project Management (CAPM) i del Project Manager Professional (PMP)

 • La direcció de projectes i el seu context
 • Grups de processos. Gestió de la integració i de l'abast. Gestió de temps, costos, qualitat, RRHH i comunicació. Gestió dels riscos i les adquisicions

Mòdul 7. Gestió del projecte i l'obra

 • Estratègies de contractació del projecte
 • Planificació
 • Avantprojecte, projecte executiu, auditoria de projecte, projectes reglamentaris i gestió de llicències
 • Predimensionat
 • Licitació-contractació i control pressupostari
 • Resolució d'un cas

Mòdul 8. Els serveis de Project Management

 • Bases jurídiques de contractació del Project Management
 • Els serveis de Project Management
 • Building Information Modeling (BIM) pel Project Manager

Mòdul 9.Habilitats directives

 • Habilitats directives (lideratge, comunicació, negociació, gestió de conflictes)
 • Presentacions en públic

Mòdul 10. Projecte Project Management (PPM)

     
   © Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona Bon Pastor 5, 08021 Barcelona | Tel. 93 240 20 60