Punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en edificis - E43301

Objectiu

Donar solucions a l’hora d’instal·lar punts de recàrrega de vehicle elèctric a diferents emplaçaments i situacions:

• Habitatges unifamiliars.

• Aparcaments domèstics en comunitats de propietaris.

• Aparcaments d’accés públic privats.

Programa

 1. Introducció i evolució del vehicle elèctric (VE). Tipus de VE disponibles al mercat.
 2. Solucions de recàrrega de VE:
  1. Modes de recàrrega (ràpida, semiràpida i normal).
  2. Tipus de connectors.
  3. Sistemes i equips de recàrrega per a VE.
  4. Manteniment dels punts de recàrrega.
 3. Esquemes d’instal·lació per a la recàrrega de vehicles elèctrics segons la ITC-BT-52 del REBT:
  1. Instal·lació en aparcaments d’habitatges unifamiliars.
  2. Instal·lació en aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis en règim de propietat horitzontal. Instal·lacions en aparcaments nous i en existents. Legalització necessària de l’aparcament existent segons la Instrucció 1/2015.
  3. Instal·lacions de recàrrega en via pública o amb potències superiors a 7 kW: semiràpida (entre 7 i 22 kW) i/o ràpida (potència superior a 50 kW)
 4. Previsió de càrregues segons l’esquema de la instal·lació:
  1. Esquemes possibles segons la ITC-BT 52.
  2. Recàlcul de la potència elèctrica necessària en un edifici.
 5. Requisits generals de la instal·lació:
  1. Alimentació.
  2. Sistemes de connexió del neutre.
  3. Canalitzacions.
  4. Envolupants del conjunt dels aparells.
  5. Punt de connexió.
  6. Comptador secundari de mesura de l’energia.
 6. Data server i instal·lació de comunicació:
  1. Protocols de comunicació.
 7. Legalització i tramitació. Certificat d’instal·lador, projecte i inspeccions.
 8. Exemples.