Posgrado Quantity Surveying - E50206

El Quantity Surveyor, segons RICS (Royal Institution Chartered Surveyors UK), són els gerents de costos de construcció.

Estan involucrats inicialment en la fase d’inversió de capital d’una construcció (edificació, infraestructura, obra civil,... ja sigui obra nova o rehabilitació, destinada a qualsevol ús, habitatge, local, oficina, comercial) i que consisteix en les fases de viabilitat, disseny i construcció.

L'arquitecte tècnic és el titulat més adequat per cobrir aquest perfil professional.

Amb aquest postgrau es pretenen assolir els següents objectius:

  • Realitzar estudis de viabilitat i  d’anàlisi de riscos en totes les fases del projecte (Risk Management).
  • Realitzar estudis d’optimització de costos (Value Management), fent contribucions positives i efectives, tant en les etapes inicials de disseny com durant l’execució material del projecte.
  • Definir l'estratègia de contractació i coordinar el procés de licitació, prepararant documentació, analitzant propostes i negociant i gestionant contractes.
  • Monitoritzar els costos de construcció durant totes les fases del projecte, anticipant desviacions, analitzant els canvis i implementant les solucions més adequades; garantint que el projecte reuneixi tots els requisits legals.
  • Utilitzar les eines tecnològiques pròpies del Quantity Surveyor.

 Tornar a la pàgina principal