Postgrau Direcció d'Execució Professional - E50121

L’únic Postgrau per a Directors d’Execució de Catalunya, que s'imparteix a la ciutat de Barcelona. Des del CAATEEB, conscients que la formació continua és un element bàsic en la millora del col·lectiu i sabedors que la formació que es rep a les universitats no contempla moltes de les tasques que actualment desenvolupen els directors d’execució, s’ha programat aquest postgrau amb la finalitat de donar els coneixements i aptituds necessàries per poder portar-les a terme.

Els professors que formen part de l’equip, són tots professionals en actiu que habitualment treballen com a directors d’execució, i amb una àmplia i llarga experiència en tot tipus d’obres, des d’edificis d’habitatges plurifamiliars fins a centres comercials, passant per obra pública, i treballant tant com a professionals lliberals, tant en solitari com formant part d’equips més amplis i pluridisciplinars.

 El programa ha estat dissenyat des del coneixement del sector i del desenvolupament de la feina diària de direcció d’obres, per tant, des d’una visió pràctica, tenint en compte aspectes com el control d'obres i el control de qualitat dels edificis.

Amb aquest postgrau es pretenen assolir els següents objectius:

·         Actualitzar els coneixements dels professionals que desenvolupen les tasques de Director d’Execució d’Obra donant instruments per a la revisió i millora de les seves competències tècniques i de gestió.

·         Conèixer el procés constructiu, els documents , les funcions i responsabilitats dels agents que hi intervenen.

·         Analitzar en profunditat el projecte abans de l’inici de l’obra per tal de detectar possibles errors i conèixer les problemàtiques més comunes que es produeixen abans, durant o després de les obres.

·         Conèixer les condicions generals aplicables de la contractació d’obres.

·         Desenvolupar, analitzar i adquirir les tècniques per al control de qualitat dels materials i sistemes constructius.

·         Fer el seguiment i control de la planificació del temps i els costos en l’organització d’una l’obra. Ser conscients dels impactes ambientals del procés constructiu i les possibilitats per reduir-los.

 

Mòdul 1. El Procés Constructiu i la DEO

·         El procés constructiu i la DEO. Tasques de la direcció.

·         Marc normatiu de la DEO. LA LOE: Funcions, obligacions i responsabilitats  de la DEO i resta d’agents.

Mòdul 2. Tràmits i condicionants previs a l'inici de l'obra

·         Documentació prèvia.

·         Gestió de serveis afectats.

·         Entorn obra i auscultacions.

 

 

 

Mòdul 3. Revisió del projecte

·         Anàlisi del projecte (viabilitat tècnica, econòmica, normativa).

Mòdul 4. Control temporal i planificació d'obra

·         Planificació i organització d’obra.

·         Seguiment temporal. Fites contractació industrials i subministraments crítics.

·         Estratègies correctores. Exemples d’obres.

 

Mòdul 5. Licitació i contractació d'obra

·         Estratègies de contractació i la seva influència en obra.

·         Petició i comparatiu d'ofertes.

·         El contracte en l'obra. 

 

Mòdul 6. Control econòmic

·         Amidaments: Pressupostos i comparatius.

·         Certificacions, revisió de preus, gestió de contradictoris i liquidació.

·         Obres: Exemples pràctics.

Mòdul 7. Control d'Execució

·         Introducció al control d’execució i visita d’obra.

·         Visita d’obra.

·         Fonaments i estructures.

·         Cobertes.

·         Façanes.

·         Instal·lacions.

·         Interiors.

·         Control de Qualitat segons LOE i CTE.

·         Programari de seguiment i models documentals.

·         El control de qualitat de la DEO.

·         Casos pràctics d’aplicació del control de qualitat segons el CTE.

·         Visita d’obra.

Mòdul 8. Tipologies d'obra

·         Obres exemple i particularitats: deconstrucció-enderrocs.

Mòdul 9. BIM DEO

·         Introducció al DEO BIM (planificació 4d, model de costos 5d,...).

 

 

 

 

Mòdul 10. Tràmits finals d'obra

·         Documentació final d’obra i Llicències finals de l’edifici.

·         OCT’s

·         Contractació i gestions amb companyies de subministraments i legalitzacions.

·         Gestió i posada en marxa d’activitats.

·         Llibre de l’Edifici.

Mòdul 11. Exercicis DEO avaluables

·         Plantejament de tres exercicis que els alumnes hauran de resoldre i lliurar per la seva avaluació.

Mòdul 12. Gestió incidències post-obra

·         Patologies constructives i reclamacions post-obra: Casos més habituals i recomanacions per evitar-les.

·         Necessitat d'assegurança del DEO i opcions de pòlisses de responsabilitat civil.

 

Mòdul 13. Gestió del Despatx profesional del DEO

·         El Pla d'empresa al profesional del DEO

·         Elaboració d'un pressupost d'honoraris.

Mòdul 14. Habilitats humanes per a la DEO

·         Els fonaments clau per liderar el procés d'influència a les persones.

·         Els elements claus del procés de motivació de l'equip.

·         Els avantatges d'un bon procés de comunicació.

·         El nostre perfil com a negociadors i gestors de conflictes.

·         La gestió de la nostra agenda professional.