Glosario


Glosario

Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

U

Uixol

Eina de picapedrer, que consisteix en una espècie de martell amb tall a cada extrem: un amb el mateix sentit o direcció del mànec i l'altre de través.


Ullal

Arc o ull de pont. / Ull d'un martell o altra eina semblant, per on passa el mànec.


Ulleral

Cada un dels ulls o arcs d'un pont.


Ungleta

Eina de torner de fusta, de la mateixa forma que l'ungla, però molt més estreta.


Unitat d'obra

Cada una de les parts iguals d'una quantitat o de la dimensió elegida com a terme de comparació per a mesurar les quantitats d'obra de la mateixa naturalesa i que serveixen de base per a calcular un pressupost. Per exemple: metre lineal per a cornises, metre quadrat per a referits i enrajolats, metre cúbic per a excavacions, murs, etc.


Urbanisme

Estudi i solució dels problemes que es presenten en l'art de construir les ciutats.


Urinari

Lloc públic destinat a orinar-hi; aparell sanitari per aquest fi.


Utensili

Estri, eina i altres objectes manuals que serveixin per a fer un treball. 


Utillatge

En el ram de la construcció, conjunt d'eines, màquines i altres atuells necessaris per a realitzar una obra.