Glosario


Glosario

Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  (Següent)
  TOTES

U

Ungleta

Eina de torner de fusta, de la mateixa forma que l'ungla, però molt més estreta.


Unitat d'obra

Cada una de les parts iguals d'una quantitat o de la dimensió elegida com a terme de comparació per a mesurar les quantitats d'obra de la mateixa naturalesa i que serveixen de base per a calcular un pressupost. Per exemple: metre lineal per a cornises, metre quadrat per a referits i enrajolats, metre cúbic per a excavacions, murs, etc.


Urbanisme

Estudi i solució dels problemes que es presenten en l'art de construir les ciutats.


Urinari

Lloc públic destinat a orinar-hi; aparell sanitari per aquest fi.


Utensili

Estri, eina i altres objectes manuals que serveixin per a fer un treball. 


Utillatge

En el ram de la construcció, conjunt d'eines, màquines i altres atuells necessaris per a realitzar una obra.


V

Vallat

Barrera o altre obstacle, sigui de pals, sigui de posts, de canyissada, etc.; per a tancar o impedir el pas en una obra.


Veranda

Galeria o pòrtic allargat amb una barana de ferro, de fusta o balustrada, adherit a l'exterior d'una casa.


Verdet

Carbonat bàsic de coure, de color verd, tòxic, que es forma a la superfície dels objectes de coure, bronze o llautó.


Verga

Barra prima de metall. / Ferrro rodó, de 6 fins a 20 mm. de diàmetre, que s'empra per a les armadures de formigó armat.


Vestuari

Lloc destinat a guardar els vestits d'una comunitat, dels obrers d'una fàbrica, els abrics dels espectadors d'un teatre, etc.


Voltam

Conjunt de voltes. Obra en forma de volta.


W

Wàter

Aparell sanitari compost de latrina i un dipòsit que s'omple automàticament d'aigua, amb un dispositiu que permet fer caure l'aigua dins el recipent i netejar-lo.


X

Xalet

Casa situada fora de la ciutat o als suburbis, generalment unifamiliar i voltada de jardí.


Xarxó

Eina de picapedrer que serveix de plantilla per a picar les dovelles d'un arc, i que consisteix en una peça de fusta tallada de manera que forma un angle mixtilini igual al que han de fer els llits plans de dites dovelles amb la superfície corbatada de l'intradós.


Xebronar

Posar xebrons als taulons o bigues d'un sòtil o d'una teulada.


Xinxeta

Clauet de cap gros i circular, que serveix per a clavar o subjectar papers en un tauler de dibuix, etc.


Xinxollar

Remenar o remoure l'abeurada, abans d'abocar-la per entre les juntes de les peces de construcció, imprimint al cadaf o al poal un moviment circular perquè no quedin baixos  ni el ciment quedi apilotat.


Xitxarra

Instrument per a foradar que empren els ferrers per a fer forats als racons i llocs poc accessibles de peces metàl·liques. Consisteix en una peça cilíndrica i dentada proveïda d'una broca o trepant, que va girant impulsada, a través d'un cadell, per una palanca feta anar manualment amb un moviment de vaivé.


Z

Zelador d'obres

Qui està encarregat de zelar o vigilar que certes obres es realitzin de conformitat amb unes determinades dispocions o per evitar que es  facin obres sense permís.


Zenital

Es diu de la llum que entra a una habitació pel treginat o sostre.


Zigurat

Nom del tipus de temple en forma de torre piramidal escalonada, de planta quadrada i amb rampes laterals ascendents, característic de l'arquitectura religiosa de la Mesopotàmia.


Zonificació

Descomposició de la ciutat en zones segons usos i densitats.


Zoòfor

Nom que antigament donaven al fris de certs entaulament d'arquitectura clàssica, decorats amb escultures d'animals o d'homes.


Zumzeig

Moviment alternatiu i repetit de pujada i baixada, d'una cosa que fimbra.Pàgina: (Anterior)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  (Següent)
  TOTES