Presentació

L’únic Postgrau per a Directors d’Execució de Catalunya, que s'imparteix a la ciutat de Barcelona. Des del CAATEEB, conscients que la formació continua és un element bàsic en la millora del col·lectiu i sabedors que la formació que es rep a les universitats no contempla moltes de les tasques que actualment desenvolupen els directors d’execució, s’ha programat aquest postgrau amb la finalitat de donar els coneixements i aptituds necessàries per poder portar-les a terme.

Programa

Mòdul 1. El Procés Constructiu i la DEO

El procés constructiu i la DEO. Tasques de la direcció. Marc normatiu de la DEO. LA LOE: Funcions, obligacions i responsabilitats de la DEO i resta d’agents.

Mòdul 2. Revisió del projecte

Anàlisi del projecte (viabilitat tècnica, econòmica, normativa).

Mòdul 3. Tràmits i Condicionants previs inici d’obra

Documentació prèvia. Gestió de serveis afectats. Entorn obra i auscultacions.

Mòdul 4. Licitació i contractació d’Obra

Estratègies de contractació i la seva influencia en obra. Petició i comparatiu d'ofertes. El contracte en l'obra.

Mòdul 5. Control temporal i planificació d’obra

Planificació i organització d’obra. Seguiment temporal. Fites contractació industrials i subministraments crítics. Estratègies correctores. Exemples d’obres.

Mòdul 6. Control econòmic

Amidaments: Pressupostos i comparatius. Certificacions, revisió de preus, gestió de contradictoris i liquidació. Obres: Exemples pràctics.

Mòdul 7. Control d’execució

Introducció al control d’execució i visita d’obra. Visita d’obra. Fonaments i estructures. Cobertes. Façanes. Instal·lacions. Interiors. Control de Qualitat segons LOE i CTE. Programari de seguiment i models documentals. El control de qualitat de la DEO. Casos pràctics d’aplicació del control de qualitat segons el CTE. Visita d’obra.

Mòdul 8. Tipologies d’obra

Obres exemple i particularitats: deconstrucció-enderrocs.
Obres exemple i particularitats: Edificis residencials.
Obres exemple i particularitats: Edificis administratius.
Obres exemple i particularitats: Equipaments sanitaris.
Obres exemple i particularitats: Equipaments docents.
Obres exemple i particularitats: Equipaments esportius.
Obres exemple i particularitats: Rehabilitació i patrimoni.
Obres exemple i particularitats: Locals comercials.
Obres exemple i particularitats: urbanització.

Mòdul 9. Medi ambient i sostenibilitat

Introducció a la construcció sostenible. Gestió ambiental en l’execució d’obres.

Mòdul 10. Seguretat i Salut

Legislació aplicable sobre seguretat i salut.

Mòdul 11. BIM DEO

Introducció al DEO BIM (planificació 4d, model de costos 5d,..).

Mòdul 12. Tràmits Final d’Obra

Documentació final d’obra i Llicències finals de l’edifici. OCT’s. Contractació i gestions amb companyies de subministraments i legalitzacions. Gestió i posada en marxa d’activitats. Llibre de l’Edifici.

Mòdul 13. Gestió Incidències Post Obra

Patologies constructives i reclamacions post-obra: Casos més habituals i recomanacions per evitar-les. Necessitat d'assegurança del DEO i opcions de pòlisses de responsabilitat civil. 

Mòdul 14. Habilitats Humanes de la DEO

Els fonaments clau per liderar el procés d'influència a les persones. Els elements Claus del procés de motivació de l'equip. Les avantatges d'un bon procés de comunicació. El nostre perfil com a negociadors i gestors de conflictes. La gestió de la nostre agenda profesional.

Mòdul 15. Gestió del despatx professional del DEO

El pla d'empresa al profesional del DEO. Elaboració d'un pressupost d'honoraris.

Mòdul 16. Exercicis DEO Avaluables

Plantejament de tres exercicis que els alumnes hauran de resoldre i lliurar per la seva avaluació.


     
   © Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona Bon Pastor 5, 08021 Barcelona | Tel. 93 240 20 60