Presentació

Des de l'aparició de l'RD 1627/97 es va implantar una figura professional específica, el Coordinador de Seguretat.

Els coordinadors són els professionals competents encarregats de tenir cura del compliment de les normes de seguretat a les obres, d'avaluar els riscos de l'obra i de proposar solucions i alternatives, motivar els actors del fet constructiu per integrar la seguretat en el procés de disseny i execució, i fer accions de sensibilització i, fins i tot, informació dels riscos als treballadors a l'obra.


Programa

Mòdul 1. La coordinació de Seguretat ( 12 hores:  4 presencials i 8 en línia)

 • La Seguretat i Salut. Prevenció de Riscos Laborals.
 • La Coordinació de Seguretat i Salut.
 • Perfil professional del coordinador. Coneixements i habilitats necessàries.
 • Missió, funcions, tasques i responsabilitats. 

Mòdul 2. Normativa en matèria de Seguretat (12 hores:  4 hores presencials i 8 hores a distància )

 • Normativa de Prevenció de riscos Laborals d’aplicació en les obres de construcció.
 • Responsabilitats penals, administratives i civils.

Mòdul 3. Metodologia de la coordinació (28 hores: 12 hores presencials i 16 hores a distància.
Una sessió presencial cada 15 dies amb lliurament de treballs.)

 • Confecció d’ofertes d’assitència tècnica professional per la coordinació de Seguretat i Salut.
 • Coordinació en Fase de projecte.
 • La Seguretat en entorn BIM en la fase de projecte.
 • Anàlisi del projecte i de l’ESS.
 • Aprovació del PSS.
 • Coordinació en Fase d’execució.
 • La Seguretat en entorn BIM en la pràctica de la Coordinació.
 • Investigació d’accidents.

 Mòdul 4. Mitjans de Seguretat i Salut (20 hores: 8 hores presencials i 12 hores a distància )

 • Implantació en obra. Tancaments.
 • Proteccions col·lectives i EPI’s.
 • Mitjans auxiliars d’utilització preventiva. Bastides.
 • Maquinaria.

 Mòdul 5. Mesures de Seguretat en les diferents activitats del procés constructiu. (20 hores: 4 hores presencials i 16 hores a distància)

 • Moviments de terra, fonaments, estructures, cobertes, tancaments, acabats, instal·lacions.

Mòdul 6. Coordinació de la Seguretat en obres sense projecte ( 12 hores:  4 presencials i 8 hores a distància)

 • Obres de rehabilitació, manteniment, conservació i reparació.
 • Enderrocs.

Mòdul 7. Medi ambient i qualitat  (4 hores a distància)

 • Residus, Amiant i Medi ambient.
 • Qualitat. ISO 18001.

Mòdul 8. Habilitats humanes del Coordinador. (8 hores presencials)

 • Negociació. Anàlisi i resolució de problemes. Tècniques de comunicació.

Mòdul 9. Cas pràctic (12 hores presencials)

 • Desenvolupament d’un cas pràctic de coordinació de Seguretat i Salut.

Mòdul 10. Projecte de coordinació (72 hores a distància)

 • Projecte. 


     
   © Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona Bon Pastor 5, 08021 Barcelona | Tel. 93 240 20 60